Verkiezing van penningmeester en kascontrolecommissie tijdens ledendag