Rainbow Rose’s General Assembly in Stockholm

14 november 2017

In het laatste weekend van oktober organiseerde Rainbow Rose haar jaarlijkse General Assembly in Stockholm. Rainbow Rose is het overkoepelende netwerk van alle LHBTI-netwerken gelieerd aan onze zusterpartijen in Europa. Het PvdA Roze Netwerk is hier één van. De General Assemblee is de algemene ledenvergadering waarvoor alle lidorganisaties en individuele leden uitgenodigd zijn. Op de agenda stonden vele speeches, bestuursverkiezingen maar ook de situatie in Oost-Europa. Ik werd verkozen tot technisch voorzitter van deze vergadering. Dit was een interessante ervaring, omdat er zoveel diversiteit aanwezig was.

Vanuit Nederland zijn we altijd goed vertegenwoordigd. Marja Bijl, vicepresident van PES Women, gaf een sterke speech. Hierin zat onder andere een verwijzing naar een koor met transmensen. Zij zorgen zo niet alleen voor zichtbaarheid, maar geven henzelf ook letterlijk een stem. Zaterdagochtend kwam ook Marije Laffeber, PES Deputy Secretary General, langs. Ook zij steunt Rainbow Rose altijd van harte. Mia Sundelin gaf als president van Rainbow Rose haar een brief waarin Rainbow Rose verzoekt volwaardig lid van de PES te worden. Rainbow Rose is sinds haar ontstaan gegroeid, niet alleen met steeds meer lidorganisaties binnen Europa, maar ook qua status binnen de PES. Het is belangrijk in onze strijd voor LHBTI-rechten dat Rainbow Rose een volwaardige status binnen de PES krijgt. Zowel de PvdA als het PvdA Roze Netwerk steunen Rainbow Rose waar we kunnen actief in dit proces.

’s Middags stonden de bestuursverkiezingen op het programma. Om dit voor te bereiden was er een verkiezingscommissie ingesteld. Eén van de leden was Richard van de Burgt. Hij was tevens betrokken bij de oprichting van Rainbow Rose. Hij heeft hiermee altijd een warm hart voor de organisatie gehad en was bereid daar in deze vorm uiting aan te geven.

Rainbow Rose General Assembly Stockholm

De General Assembly van Rainbow Rose in Stockholm.

Voor het nieuwe bestuur hadden we Bea Tilanus genomineerd. Zij zat al in het bestuur van Rainbow Rose en deed dit met veel liefde en energie. Zij was zodanig gemotiveerd dat ze nog een termijn door wil gaan. Verder waren vanuit het PvdA Roze Netwerk Antoine van Lune en JS Internationaal Secretaris Shirodj Raghoenath aanwezig om haar kandidatuur te ondersteunen. In de open verkiezingen is Bea verkozen met op één na de meeste stemmen. Zij is daarop door het nieuwe bestuur verkozen tot vicepresident. Het nieuwe bestuur heeft Sedef Çakmak uit Turkije verkozen tot de nieuwe president. Niet alleen is zij een stoere vrouw, openlijk activiste en politica, maar haar verkiezing geeft ook een mooi statement van inclusiviteit en dat zij niet alleen in haar strijd in Turkije staat. Het staat voor de opgave om de organisatie te consolideren en interne samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring te bevorderen.

Op zondag stonden de inhoudelijke thema’s ter bespreking op de agenda. Ikzelf begon de dag met een eigen statement door het technisch voorzitterschap over te geven aan mijn vrouwelijke vervanger. Ook in onze eigen organisatie is het van belang balans in diversiteit te vinden en te borgen. Inclusiviteit, gender balance en diversiteit waren erg belangrijke thema’s dit weekend. Niet onbegrijpelijk, want zij behoren tot de kern waar onze organisatie voor strijdt. Ik ben blij dat ik mijn bijdrage zo heb kunnen geven, maar voor een volgende keer is het belangrijk om dit van tevoren te borgen in de delegaties van de lidorganisaties en de vormgeving van het presidium. Ik heb mijzelf daarom aangemeld voor de statutencommissie om hier nader vorm aan te geven.

De situatie in Roemenië hebben we samen met PES-vicepresident Jan Royall besproken. Het is wat ons betreft belangrijk dat hier vanuit de PES en de lidorganisaties meer aandacht voor komt en meer druk op uitgeoefend wordt. Dit zal dus zeker nog vervolgd worden. We hebben hierbij wel gememoreerd dat in Slowakije onze fact finding missie helaas niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Vanuit de Baltische landen werd de oproep gedaan om ook meer aandacht te geven aan hun Prides.

Ondanks de zware vergadering, was er ook gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten en internationale vriendschappen te vormen. Dit maakte het toch tot een bijzonder en mooi weekend.

Sander Meinema
Voorzitter PvdA Roze Netwerk